سرکنسولگری - سرکنسول
شناسنامه المثنی

درصورت مفقود شدن شناسنامه ، متقاضیان می توانند با مراجعه به نمايندگي و ارائه مدارك ذيل درخواست شناسنامه المثني نمايند .

مدارك مورد نياز برای شناسنامه المثنی:

1- فرم درخواست صدور شناسنامه مجدد در قبال فقدان و تصديق دو شاهد ايراني بصورت تایپی
2- تكميل پرسشنامه دريافت خدمات سجلي از اسناد راكد در صورتيكه شناسنامه مفقوده متقاضي نمونه قديم باشد) بصورت تایپی
3- اصل یک مدارك عكس دار معتبر ايراني از قبيل گذرنامه، كارت شناسايي ملي، گواهينامه رانندگي ، مدرك تحصيلي ، كارت پايان خدمت يا معافيت (در صورت نبودن مدارک فوق اصل مدرک معتبر عکسدار محلی متقاضی).
4- شش قطعه عكس جديد  زمینه سفید
5- تصوير شناسنامه مفقوده
6- در صورت مفقود شدن شناسنامه نمونه قدیم ارائه مدرک اقامت و یا تابعیت خارجی الزامی است.
7- پرداخت هزینه

تذكرات مهم :
1- حضور متقاضي دريافت شناسنامه المثني و گواهان در نمايندگي الزامي است. ( گواه از بستگان درجه يك نباشد)
2- در صورتي كه شناسنامه مفقوده متعلق به افراد زير 15 سال باشد ، ارائه عكس لازم نبوده و براي افراد زير 18 سال فرم ها توسط ولي قهري ( پدر و يا جد پدري ) يا افرادي كه قانوناً مجاز به اين كار مي باشند تكميل و امضاء و ارائه گردد.
3- درصورت در اختيار نداشتن تصوير شناسنامه مفقوده ، ‌اصل شناسنامه والدين كه در صفحه دوم آن مشخصات متقاضي درج گرديده باشد ،‌ارائه گردد.
4-در صورت تعجيل براي دريافت شناسنامه توصيه مي شود با مراجعه به سركنسولگري و تنظيم وكالتنامه براي يكي از بستگان و يا دوستان خود در ايران و تصديق 4 قطعه عكس متقاضي توسط سركنسولگري و ارسال آن به همراه مدارك لازم براي وكيل ، ‌نسبت به ارائه تقاضا در ايران اقدام شود .

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر