سرکنسولگری - سرکنسول
امین نامه

براساس مقررات هرگاه ولی قهری بدلیل غیبت یا حبس یا هر علتی نتواند به امور فرزندان یا افراد تحت تکفل خود رسیدگی نماید یا غائب مفقود الاثر باشد و برای اداره امور نامبردگان تکلیفی معین نکرده باشد، مأمورین کنسولی می توانند شخصی را بعنوان امین موقت برای رسیدگی به امور ایشان تعیین نمایند.

هموطنانی که تقاضای دریافت امین نامه از سرکنسولگری را دارند می توانند با در دست داشتن مدارک زیر مراجعه نمایند:

مدارک لازم:

1. حضور و ارائه درخواست کتبی

2. ارائه مستندات ثبوت غیبت یا مفقودالاثری ولی قهری

3. ارائه اصل یا تصویر شناسنامه شخص غائب یا مفقودالاثر(ولی صغار)

4. ارائه اصل شناسنامه شخصی که شایستگی بسمت امانت دار باشد(مادر صغار در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است)

5. اصل شناسنامه صغار

تذکرات:

* نصب امین وقتی قطعی می‏گردد که دادگاه تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نماید که اقدامات آن از سوی سرکنسولگری صورت خواهد پذیرفت.

* غیبت یا مفقود بودن ولی قهری باید برای مامور کنسولی محرز گردد.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر